AS07-04-1562 - Apollo 7 - Apollo 7 Mission, Rendezvous with Saturn S-IVB: range 1800 feet