Makah woman named Yarlado, wearing a dress, Neah Bay, Washington, ca. 1898