AS17-162-24104 - Apollo 17 - Apollo 17, Rumford, Orlov