A starboard quarter view of the Soviet Sovremenny class destroyer Osmotritelny underway