AS17-152-23294 - Apollo 17 - Apollo 17, Humboldt, Smyth's Sea