Pennsylvania Avenue at the White House, NW Washington, District of Columbia [2007]