AS17-139-21328 - Apollo 17 - Apollo 17 Mission image - Stark, NW of