NIE 12-54, 24 Aug 54, Probable Developments in the European Satellites Through Mid-1956