Hitt, Marshall B - Age: [Blank], Year: 1862 - Mississippi Third Infantry, G-K