AS17-139-21195 - Apollo 17 - Apollo 17 Mission image - Sta 6, Toward Station 3