S130E013047 - STS-130 - Flyaround view of Soyuz TMA-16/20S