AS16-121-19451 - Apollo 16 - Apollo 16 Mission image - Post-TEI view of the Moon.