Baz Bahadur's Palace, Mandu, Madhya Pradesh, India, ca. 16th century A.D