Vandyke, Joseph F - Age: [Blank], Year: 1862 - Mississippi Twelfth Infantry, Sl-V