AS15-98-13352 - Apollo 15 - Apollo 15 Mission image - Blank