AS11-44-6662 - Apollo 11 - Apollo 11 Mission image - View of Moon