Lake Washington Shipbuilding Co., Houghton, ca. 1925