Two smiling Kauwerak Eskimo girls in print cotton parkas, Nome, circa 1903-1910