AS14-66-9291 - Apollo 14 - Apollo 14 Mission image - View of the Lunar Surface towards the southwestern Horizon.