AS08-17-2786 - Apollo 8 - Apollo 8 Mission image, Moon