AS13-62-8962 - Apollo 13 - Apollo 13 Mission image - View of distant Moon