AS14-64-9123 - Apollo 14 - Apollo 14 Mission image - Pan of the Gnomon during EVA 2.