AS11-41-6090 - Apollo 11 - Apollo 11 Mission image - TO 115, Landing Site 2