[Streptomycin] - [French Hospitals Receive Marshall Plan Streptomycin]