[Legion of Merit Award to Capt. Cabanie, French Navy]