Tewksbury Almshouse Intake Record: Hamilton, James