One woman, two men and a young girl, Duckabush, Washington, July 15, 1907