AS17-139-21287 - Apollo 17 - Apollo 17 Mission image - Eratosthenes