AS17-142-21672 - Apollo 17 - Apollo 17, LRV Traverse, Sta 7 to Sta 8