AS07-08-1884 - Apollo 7 - Apollo 7 Mission, Africa, Somalia, Kenya