AS08-18-2883 - Apollo 8 - Apollo 8 Mission image, Moon