AS17-134-20424 - Apollo 17 - Apollo 17 Mission image - Station1, Panoramic, LMP, SEIS CHRG 6