AS15-97-13176 - Apollo 15 - Apollo 15 Mission image - View of Crater Kondratyuk