Tewksbury Almshouse Intake Record: Brown, Thomas E