St. Paul's Catholic Church, Yakima, Washington, n.d