Fujian Friendship Association banquet, Fuzhou, China, February 1986