AS17-149-22820 - Apollo 17 - Apollo 17, View of moon, Northwest of Geiger