AS11-43-6410 - Apollo 11 - Apollo 11 Mission image - Moon, view of horizon area not plotted