AS13-61-8878 - Apollo 13 - Apollo 13 Mission image - Blank