AS17-142-21716 - Apollo 17 - Apollo 17, Sta 8, SPL 8155, 8500, 8535