Vitana of the Parshvanath Temple's mukha-catuski (porch), Khajuraho, Madhya Pradesh, India, 1965-2000