S. S. President Pierce at Shanghai wharf, January 1926