AS11-42-6300 - Apollo 11 - Apollo 11 Mission image - Messier D