AS11-41-6119 - Apollo 11 - Apollo 11 Mission image - Landing Site 2